dimecres, 1 d’agost de 2012

Morceaux de ciel, presque rien (extrait)

"Et peut-être que tout était écrit dans le livre
mais le livre s'est perdu

ou quelqu'un l'a jeté dans les ronces
sans le lire

n'importe, ce qui fut écrit
demeure, même

obscur, un autre qui n'a pas vécu
tout cela

et sans connaître la langue du livre, comprendra
chaque mot

et quand il aura lu, quelque chose
de nous se lèvera

un souffle, une sorte de sourire entre les pierres."

Claude Esteban


P.S.: "I potser tot estava escrit en el llibre / però el llibre es va perdre / o algú el va llençar als esbarzers / sense llegir-lo / tant és, el que va ser escrit / queda, encara que sigui / fosc, algú que no hagi viscut / tot allò / i sense conèixer l'idioma del llibre, entendrà / cada paraula / i quan hagi llegit, alguna cosa / s'alçarà en nosaltres, / una alenada, una espècie de somriure entre les pedres."